28.06.2023 14.09.2023

RetroSpecter

El projecte “Retrospecter” tracta d’una sèrie d’obres de gran format pintades a l’oli i/o amb tècnica mixta que, profunditzen en la descontextualització entre els personatges i l’entorn. Intento imaginar un desajust entre els subjectes del passat, incidint en les dècades del 1960-1980, (des)ubicats il·lusòriament en una possible Barcelona actual. Li interessa jugar amb la idea de com aquests personatges, que eren part d’una època i un lloc concrets, (des)encaixen harmònicament en un ambient recent i desfigurat. En aquest sentit, la incoherència entre els subjectes antics i la Barcelona moderna apunta també al desequilibri estètic contemporani existent entre l’entorn actual i els mateixos elements d’aquest entorn.

Artistes