El col·lectiu “Moviment des del 86” és la unió de creadors visuals i pensador s que mani festen a t ravés de l lenguatges contemporanis, una visió crítica i escèptica de les realitats actuals. A través d’accions i de performance, aquest grup utilitza l’espai públic com a mitjà per repensar les diferents dinàmiques actuals.